Продавець ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами! розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
81 відгук
ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами!
+380952340405
+380952340405

"Інтерпайп" зменшив реалізацію в 2016 році

"Інтерпайп" зменшив реалізацію в 2016 році
З ітз гам 2016 року об ' єм вироб ництва кру голкою став ьной загото вкі комп анией "Інте рпайп" на сталепл авильном зав оді "Інтер пайп ста ль" (Дні пр) незна чно ви зростав до 614 тис. тонн. "Пр одажи заго товки сторо нним потре бителям соста вілі 40 тис. тонн", — говір ится в повідомл нні комп ані про іто гах року.

При ет ом у пові щенні відзначається чає, що за дефі цита основн ого сир ья — мета ллолома — у розм ере 43 тис. тонн до сот ром підлозі годии 2016 р. комп анія була вимушеній дена відмови тися від сторо них прод аж загото вкі і піт еряла ряд замовлення ів на готовий шу прод укцию.

Об ' єм реа лізації гот овою прод укции зниз упокоївся на 5% рік до року до 572 тис. тонн. У тому чис ле поста вкі тр уб зниз ились на 10%, пост авки до лісу вир осли на 22%. До ля експ орта в структ урі прод аж соста віла 75%.

Прода жі труб ої прод укции упоряд авили 458 тис. тонн (-10%). Основ ні ри мкі рв ста — Укра їна і Євро па. "На ри нок Укра їни "Інте рпайп" пост авил 118 тис. тонн у 2016 р. (108 тис. те пн у 2015 р.)", — акцентир уется в повідомл нні.

Оголосив їм про даж тр уб на європ єйськом ри нке вир ос з 111 тис. те пн до 124 тис. тонн. Реалі зація на рин ках Аме рики зберегти ся на уро поза про минулого року. Прод ажі на Ближн їм Вос струмі знизив ись до 69 тис. тонн з 85 тис. те пн всле дствие піт ерь на рин ках Тур ції, Кгі пта і Іра ка.

Прода жі тр уб в СНД сни зились з 153 тис. т до 104 тис. тонн у 2016 р. під впливом ням несприятливою риятных поза шних факто рів: введе ня митниць ною пош ліни в св зв'язку з приоста тановкою дії конституції догів ора про зо не свобод днією торг овли c РФ, нестаб ильной мовлює політичну і економ ической ситу ції в стор анах Центру льної Аз ії.

"З ітз гам 2016 року сума рная до ля прод аж тру б на тр ох пріорі тетных експо ртных рин ках — Євро пи, Аме рики і БВиА — вперше превыс мулу 50%", — зазначили чають в "Інтер пайпе".

Реал изация колі ясною прод укции в 2016 р. вир осла на 22% до 114 тис. тонн. "Точк ой рв ста ст ал внутр енний рин ок, осно вным фак тором — модер модернізація підв ижного упоряд ава Укрзали зныци. У вто рій підлогу стодолі 2016 р. УЗ забез печила укра инские вагоностро позитивні і вагоноре монтные підприє риятия замовлення ами, що прив єло до оживши визначень ри нка. Прод ажі ж/д кількість єс в Ук раїні вир осли з 16 тис. тонн у 2015 р. до 24 тис. тонн у 2016 р. Об 'емы реа ізації в СНД так само повів ичились", — пояс няють в ко мпании.

Сниж ок в ток д олі про даж кількість єс в Євр опе до 18% у 2016 р. з 31% в 2015 р. зумовить влено зраді ням продукц ктовой см єси. У протя гом року на це м ри нке компан ія плано мірно сниж ала до лю низк омаржинальных прод уктов (чернови х кількість єс) і наращ вала об ' єм реаліз ації тех но сло південних прод уктов: чистов их мехобрабо танных коліс і осей.

У 2016 році до труб ном бізн есе осо оено вироб дство премиа загальноосвітніх газоп лотных соедин ень, коро такі пере ходники для неф тедобы вающей відо слі і ос про тонкост військові тру б для євро показника ри нка. В кол есном бизне се "Інтер пайп" збільшу тіл потужно сті з хутра нической оброб отке до лісу, осво іл про виробництво чистий ових осей і ж/д до єс для скор остного transpose орта, на чал собст таємничу сб орку колі ресурсних пар.про підсумок ам 2016 року об ' єм виро зводства коло лой сталь ної заго товки компа компанією "Інтер-пайп" на сталепла вільном за воді "Інтер пайп сталь" (Дні пр) незначи тельно ви зростав до 614 тис. тонн. "Прод ажі загот овки сторо нним потреб ителям упоряд авили 40 тис. тонн", — говір ится в повідомл нні комп ані про підсумку х рік а. ет ом у повідо нді отм ечается, що з-за дефі цита основ ного си рья — мет аллолома — у розм ере 43 тис. т
Джерело: https://delo.ua/business/tptpva-327675/ © delo.ua