Продавець ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами! розвиває свій бізнес на Prom.ua 8 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
81 відгук
ООО "СТАЛЬНОЙ ПАРТНЕР" - не ищите приключений, работайте с профессионалами!
+380952340405
+380952340405

Україна повернулася в десятку світових виробників сталі

Україна повернулася в десятку світових виробників сталі
Укр аина мінім изировала виробництво одство ста чи відпо венно порівняння нію відбувся шім рік ом на 18,3%.

Україна нские метал урги жовтня в бре соотв етственно пор постановою відбувся з шім го будинок прирас тілі вип лавку і стали нержа вейк на 6,4% ― сообр азно 2,055 міллі вона тонн, підняли вшись з 11-го на 10-е ме сто в спи ську мас ових про виробниками предост авле нною прод кції нержав еющая тру ба, колір ної мета лл, швидко ріжуча сталь, титан, мідь, лат унь, бро нза, пові домила світ овая ассо циация вироб ників ста лі.

Відповідно тственно підсумок ам 10 міся ців течу наступного року Укра їна минимизир овалу твор ня ст алі соотв етственно сравн ению с схож им пери одом 2014 года на 18,3% ― сооб разно 19,148 милл иона тонн, сохр анив в бол ьшом рейт инге произ водителей ст ли 10-ю пози ию.

Соответ ственно да нных ассо циации, соотве тственно ито гам октя бря лиде рство в рейт инге масс овых произво дителей стали тради ционно зани мает Кит ай с показат елем 66,124 млн тонн (пон ижение на 3,1%).

Далее де ржавы в пер вой 10-ке рейт инга располо жились в следу ющем распо рядке: Япон ия (9 милли она тонн, -3,8%), Индия (7,5 мил лиона тонн, +4,9%), USA (6,7 ми ллиона тонн, -8,8%), Южн ая Кор ея (5,8 милл иона тонн, -5,6%), Русск ая Ассоц иация (5,7 милли она тонн, -2,4%), Герма ния (3,6 милл иона тонн, +2,7%), Брази лия (3 милл иона тонн, -2,3%), Тур ция (2,8 милл иона тонн, +2%).

В цел ом в окт ябре 2015 год а соответ ственно сравн ению с октя брем проше дшего года 66 стран, вход ящих в рей тинг WSA, миними зировали произво дство ста ли на 3,1% ― сообра зно 133,6 милли она тонн.

В январе-о ктябре 2015 года соответ твенно сравн ению с схо жим пор ой 2014 года 66 стран, вход ящих в рей тинг WSA, сниз или тво рение стал и в це лом на 2,5% ― сообра зно 1,346 миллиардов тонн.

Подче ркнем, в пос ледние годы Украи на пост янно бала нсирует на гран іце дес п'ятого міс та ми рової рейтингу виробництво одителей сталі.